Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         KontaktI. Dane osobowe:


Marta Bogdanowicz

e-mail: psymbg@gmail.com ;

           marta.bogdanowicz@wp.pl


II. Wykształcenie: wyższe


1966    Uniwersytet Jagielloński – uzyskany tytuł magistra psychologii ze

             specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej;  praca magisterska nt. „Próba psychoterapii

             w przypadkach niepowodzeń szkolnych”, pod kierunkiem  prof.dr hab. Marii Susułowskiej

1976     Uniwersytet Gdański - uzyskany stopień naukowy doktora n. hum. z zakresu psychologii;

             praca doktorska nt. „Psychologiczna analiza trudności w pisaniu u dzieci”, pod kierunkiem

             prof.dr hab.Józefa Rembowskiego

1987     Uniwersytet Gdański - stopień naukowy doktora habilitowanego n. hum. z zakresu

             psychologii; praca habilitacyjna nt. „Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne  

             trudności w czytaniu u dzieci”.

2000     Uniwersytet Gdański  -  tytuł naukowy profesora


Staże naukowe:


1) Univerzita Carolinum w Pradze, Rep.Czeska (1978)

2) University of  Wales, Bangor, UK (1995)

3) University of Oxford, UK  (1995, 1996)

4) Princeton Child Development Institute, USA (2005)

5) Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa (2006, 2007, 2014)

6) Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania (2012)

7) McGill University w Montrealu, Kanada (2012, 2015)


Wykształcenie  zawodowe i specjalizacje:


1)  Specjalista II stopnia w zakresie psychologii klinicznej dziecka  (GD 0032,1985);

2)  Międzynarodowy trener Metody Ruchu Rozwijającego (International Sherborne Cooperation ISCO)
     (UK, nr 9/94).


III. Doświadczenie zawodowe i organizacyjne


1966 - 1972   Poradnia Nerwic dla Dzieci i Młodzieży - Specjalistyczny Z O Z nad Matką i  

                    Dzieckiem w Gdańsku - psycholog kliniczny (specjalizacja II stopnia w zakresie

                    psychologii klinicznej dziecka)

1972 - 1976   Asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

1976 - 1987   Adiunkt w Instytucie Psychologii UG

1987 - 1991   Docent w Instytucie Psychologii UG

1991 - 2000   stanowisko profesora nadzwyczajnego w UG

1992 - 1996   Kierownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie                     Psychologii UG

1993 - 1996   Wicedyrektor ds. Dydaktyki Instytut Psychologii UG

1995 - 2000   Profesor wizytujący Pedagogicka Fakulta, Ostravska Univerzita, Rep.Czeska  

1999 - 2007   Wiceprzewodnicząca European Dyslexia Association

2002 - 2005   Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu Psychologii UG

2005 - 2014   Profesor zwyczajny, Uniwersytet Gdański

2005 - 2008   Dyrektor Instytutu Psychologii UG

2008 - 2014   Kierownik Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju UG

2014 -           Profesor zwyczajny, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Zajęcia dydaktyczne prowadzone zagranicą (kursy, cykle wykładów) :


Litwa (Uniwersytet Wileński -1993, 1994, 1996, 1998; Uniwersytet w Kłajpedzie – 2006, 2007, 2014); Republika Czeska (Institut pedagogicko-psychologickeho poradenstvi, Praga - 1990,1992,1995; Ostravska Univerzita - 1990,1995, 1996; Szkoła dla uczniów z dysleksją im. Zdenka Matějčka – Most -1999); Słowacja (Levoca - 1991); Węgry (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej,  Budapeszt - 1989,1991); Ukraina (Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju we Lwowie, 2002); Włochy (Centro di intervento precoce per bambini con deficit visivo,  Cannero Riviera - 1997, 1998); Rosja (Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена. St.Petersburg-2010); Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania (2012).IV. Obszary badawcze oraz działalność naukowa i aplikacyjnaObszary badawcze:


1. psychologia kliniczna dziecka, w tym szczególnie problem specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania: dysleksja, dysortografia i dysgrafia oraz problemy związane z leworęcznością; upowszechnienie problematyki dysleksji rozwojowej (pierwsze  monografie skierowane do nauczycieli i rodziców (1983, 1993); wprowadzenie do polskiej literatury zdefiniowanych terminów takich jak dysortografia, dysgrafia, ryzyko dysleksji, głęboka dysleksja, integracja percepcyjno-motoryczna, funkcje słuchowo-językowe, ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe, dysleksja częściowo skompensowana. Prowadzenie pionierskich badań nad częstością występowania dysleksji w Polsce (współautorstwo), badania longitudinalne nad patomechanizmami dysleksji, w tym integracją percepcyjno-motoryczną, nad rozwojem dzieci ryzyka dysleksji, nad funkcjonowaniem osób dorosłych z dysleksją (współautorstwo), nad stanem świadomości dysleksji i dyskalkulii w Polsce. Zorganizowanie ponad 30 konferencji, w większości z udziałem gości zagranicznych W 1990 roku założenie Polskiego Towarzystwa Dysleksji, zrzeszonego w European Dyslexia Association. Zainicjowanie i pomoc przy powstawaniu analogicznych stowarzyszeń w Republice Czeskiej, na Litwie i w Rosji.

W obszarze leworęczności opublikowanie jedynej w Polsce książki na ten temat pt. Leworęczność u dzieci oraz we współautorstwie wydanie jedynych zeszytów ćwiczeń dla tych dzieci w celu  wdrożenia specjalistycznej metodyki pisania.

Badania (w zespole) nad jakością życia osób z Zespołem Marfana – rzadką chorobą genetyczną


2. diagnoza rozwoju dziecka – ponad 35 metod diagnostycznych (testów, kwestionariuszy, prób eksperymentalnych, skal obserwacji),  w tym diagnoza specyficznych zaburzeń uczenia się czytania i pisania – 25 metod diagnostycznych dla dzieci od 5 r.ż. do dorosłości (16 lat +) wydanych w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz w Pracowni Testów Psychologicznych (PTP) w Warszawie..


3. wspomaganie rozwoju, profilaktyka zaburzeń rozwojowych, edukacja, terapia pedagogiczna;

autorstwo opatentowanej metody Metoda Dobrego Startu® - podręczniki (1985,1999, 2014) oraz wydanie we współautorstwie ponad 10 programów do bezpośredniej pracy z dziećmi w normie i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (programy zawierają podręcznik i zestaw materiałów do zajęć); Opracowanie 7 filmów dydaktycznych na temat MDS. Prowadzenie kursów i wystąpienia na konferencjach na temat MDS. Prowadzenie badań nad skutecznością tej metody. Liczne publikacje w formie artykułów.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – upowszechnienie metody w Polsce, dzięki prowadzonym od ponad 20 lat kursom, licznym publikacjom książkowym, artykułom, opracowaniu kilku filmów i badaniom nad skutecznością tej metody;

„Dziecięce masażyki” – zabawy relacyjne dla dzieci małych i niepełnosprawnych (autorstwo koncepcji, publikacje);

„Czytamy razem” – projekt treningu czytania w parach i rozwijania myślenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu  - autorstwo projektu (powstał jako modyfikacja programu z Oxfordu, UK), prowadzonego od 7 lat, aktualnie jest realizowany w ponad 40 szkołach w Polsce.Publikacje


- 447 (wszystkie publikacje - naukowe i popularnonaukowe)


W tym:


22 - książki; 19 - red. i tłumaczenie książek

36 - publikacje zwarte - aplikacje do praktyki;Autorstwo i współautorstwo metod diagnostycznych dla dzieci i mlodzieży:

1. Bogdanowicz M., Kisiel B. (1979) Karta Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w wieku 0 – 3 lat. W: Kamińska M. (red) (1979 wyd.I.) Od noworodka do przedszkolaka. Warszawa: PZWL.

2. Bogdanowicz M. (1978) Nieznany język. Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).

3. Bogdanowicz M. (1978) Nasz język. Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).

4. Bogdanowicz M. (1978) Łatysz – test czytania i pisania materiału bezsensownego . Gdańsk: Uniwersytet Gdański (maszynopis).

5. Bogdanowicz M. (1987, 1990, 1997) Test czytania – Darek, w publikacjach:

Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno – motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Uniwersytet Gdański; Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno - motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: CMP PW-Z.; Bogdanowicz M. (1997 wyd.I.) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: CMP P-P.

6. Bogdanowicz M. (1987, 1990, 1997) Próby diagnostyczne do oceny integracji percepcyjno-motorycznej” Próby „I” oraz Próby „T” w: Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno – motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Uniwersytet Gdański; Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno - motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: CMP PW-Z.                                               

7. Bogdanowicz, M., Krasowicz-Kupis, G. (1996). Metody badań umiejętności językowych i metajęzykowych dzieci 6. - 8.  letnich. Lublin: Wyd. Graner s.c.

8. Bogdanowicz M. (2000, wyd.II) Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) dzieci i rodziców, uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

9. Bogdanowicz M. (2006, wyd.II) Skala Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

10. Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M. (2008) Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

11. Bogdanowicz M., Kalka D., Karasiewicz K., Radtke B.M., Sajewicz –Radtke U. (2008) Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podręcznik. Program Sąsiedztwo EU. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

12. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz –Radtke U., Radtke B. M., (2009) Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich Bateria - 8. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

13. Bogdanowicz M. (2009) Test czytania głośnego „Dom Marka”. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

14. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. Seria EduSensus Dysleksja. Gdańsk: Young Digital Planet - pakiet interaktywny zasobów wspomagających diagnozę pedagogiczną.

15. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona (dla szkolnych psychologów i pedagogów). Bateria - 8S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

16. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.

17. Mirecka A., Domagała U., Bogdanowicz M. (2010) Protokół obserwacyjny. W: Mirecka A., Domagała U., Profil sprawności grafomotorycznych. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

18. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio - i sześcioletnich. Bateria - 5/6. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

19. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria - 5/6 S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

20. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010) Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. Zestaw zadań dla dzieci ośmioletnich. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.

21. Bogdanowicz M. (2010) Ocena ryzyka dysleksji. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych wspomagających badanie przesiewowe dzieci oraz profilaktykę w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu. Gdańsk: Young Digital Planet.

22. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. EduSensus.

DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.

23. Jaworowska A., Matczak A., Stańczak J., (2010) Diagnoza dysleksji. Aneks do Przewodnika diagnostycznego. Normalizacja dla  uczniów klasy V szkoły  podstawowej. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

24. Bogdanowicz M. (2002, 2005, 2011, 2014) Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. W: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami w: Bogdanowicz M. (2011) Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Harmonia Universalis. Wersja papierowa i elektroniczna.

25. Bogdanowicz M., Kalka D. (2011, 2012) Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6). Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Wersja papierowa i elektroniczna.

26. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.

27. Bogdanowicz M. (2011) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w II, III klasie. Gdynia: Wyd. Operon.

28. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2011). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 10 – 12 lat. Bateria – 10/12. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

29. Bogdanowicz M., Bala J., Klima E. (2011) Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych

- zestaw zadań diagnostycznych. Wisła: Wyd. Z.P.H. Pilch.

30. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat. Bateria – GIM. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

31. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat. Bateria – GIM S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

32. Bogdanowicz, M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M. (2013). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – wersja skrócona. Bateria-10/12S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

33. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D. (2015). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Rewizja 2015. Bateria–5/6R. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

34. Bogdanowicz, M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M. (2015). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7 - 9 lat. Bateria–7/9 [B–7/9]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

35. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D., Karpińska, E., Bogdanowicz, K. M., Łockiewicz, M. (2016). BATERIA-16 plus. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Patenty – aplikacje :  


Metoda Dobrego Startu MDS® Marty Bogdanowicz - zastrzeżona nazwa i znak (od 2013)


Pomoce do zajęć terapeutycznych: 4 (współautorstwo)


1. Liczydełko do liczenia i myślenia;

2. Gry ortomagiczne;

3. Przestrzenne litery i cyfry;

4. Kolorowe tacki;


Filmy/ teksty i piosenki - CD


7 filmów dydaktycznych – scenariusze i komentarz dot. Metody Dobrego Startu (4)
   i Metody Ruchu Rozwijającego (3)

2 filmy angielskie BBC na temat dysleksji i terapii – redakcja komentarza

1 film w j. angielskim – „The Good Start Method for English.
   Teaching English to Young Learners and Supporting Development”

3 płyty CD do książek dla dzieci – „W co się bawić z dziećmi”, „Przytulanki” i „Kołysanki-utulanki”V. Pełnione funkcje i działalność organizacyjna


1. Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Humanistycznospoleczny SWPS


- kierownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Dziecka (1992 - 1996)

- wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Psychologii (1993 - 1996)

- wicedyrektor ds. nauki Instytutu Psychologii (2002 - 2005)

- dyrektor Instytutu Psychologii (2005-2008)

- kierownik Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju (2008 - 2014)

- członek Rady Wydziału, Uniwersytet Humanistycznospoleczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie (2014 - )


2. Inne instytucje


- International Study Group on Special Educational Needs (UK) – członek (1983 - );  
  wiceprzewodnicząca (1988 - 89),

- European Dyslexia Association – wiceprzewodnicząca z wyboru (1999 – 2008);

- International Sherborne Cooperation (ISCO) – członek Panelu Developmental Movemenet Education (UK)
  (2016 - )


W kraju:


- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych – kierownik specjalizacji (1978 - );

- Polskie Towarzystwo Dysleksji – założycielka (1991-2001),  honorowa przewodnicząca),
  wiceprzewodnicząca (2001 - )

- Komitet Nauk Psychologicznych PAN  – członek (1996 - 1998, 1999 - 2001)

- Centralna Komisja Egzaminacyjna – członek Rady Programowej (1999 - 2005)

- Ministerstwo Edukacji Narodowej - Główna Komisja ds stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli przy Instytucie
  Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (w przeszłości)

- Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk – przewodnicząca Komisji ds. Egzaminów specjalizacyjnych
  (2000 - 2002).


VI. Udział w stowarzyszeniach i radach naukowych


- Komitet Nauk Psychologicznych PAN (dwie kadencje) (1996-1998, 1999-2001)

- Sekcja Neuropsychologii PAN (w przeszłości)

- Rada d/s Promocji Zdrowia Psychicznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (w przeszłości)

- Rada Programowa  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN (2000-2004)

- Polskie Towarzystwo Dysleksji (1990-) założycielka,  przewodnicząca (1991-2001); honorowa przewodnicząca,
  wiceprzewodniczaca2001

- Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne – członek (2003 - )

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne – członek honorowy

- Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – członek

- Polskie Towarzystwo Logopedyczne (w przeszłości)   


- European Dyslexia Association – wiceprzewodnicząca z wyboru (1999 – 2009)

- International  Dyslexia Association (USA) (w przeszłości)   

- European Society for Developmental Psychology (UK) (w przeszłości)   

- International Study Group on Special Educational Needs (UK) (1983 - )

- International Sherborne Foundation ( UK) (1994 - )

- International Sherborne Cooperation (ISCO) (UK) (1994 - )

- European Literacy Network COST (2019 - )


VII. Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych (członek):


- Scholasticus (1992 - 1995)

- Nauczanie Początkowe (90.- 2000)

- Psychologia Wychowawcza (1990 - 2000, 2012 -)

- Psychologia Rozwojowa (90.- )

- Dyslexia. An International Journal of Research and Practice (1997 - )

- Acta Neuropsychologica (2003 - )

- Niepełnosprawność (2012-)

- Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching.
  University of Gdańsk (2007 - )

- Ugdymo psichologija (scientific journal of Educational Psychology) - Lietuvos Edukologijos Universitetas

- Health Psychology Report (2015 -)

- Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (Uniwersytet Karola w Pradze) (2019 - )VIII. Granty


   

  

Zespół ds realizacji projektu badawczego „Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania”

Marta Bogdanowicz

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie - 2012

Ekspert  wspierający z zakresu wczesnego rozpoznawania i diagnozowania trudności w uczeniu się czytania i pisania

Projekt badawczy: Zespól Marfana jako rzadka choroba genetyczna w kontekście oceny jakości życia i zasobów osobistych

Marta Bogdanowicz z zespołem: lek. med. Lidia Woźniak, dr Aleksandra Lewandowska-Walter, mgr Agnieszka Trawicka, mgr Dorota Janikowska-Hołowieńko, mgr Magdalena Bilicka-Siewert, dr n. med. Jolanta Wierzba.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie – Badania statutowe 2016-2017 (WSO/2016/A/04)

Kierownik projektu

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski