Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         KontaktLp.

imię i nazwisko doktora

Tytuł pracy doktorskiej

Promocja

1

dr Aneta Borkowska,

UMCS

Dyskurs narracyjny dzieci dyslektycznych

1995 (habilitacja 2010)

2

dr Bożena Wszeborowska –Lipińska

 UG

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a funkcje poznawcze, osobowość i edukacja młodzieży

1996

3

dr Urszula Oszwa

 UMCS

Sprawność językowa w zakresie posługiwania się konstrukcjami przyimkowymi u dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

1998

(habilitacja 2010)

4

dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

 UG

Stopień autyzmu a poziom i profil rozwoju psychoruchowego w przebiegu rehabilitacji

1999

5

dr Małgorzata Lipowska

Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym

2000 (habilitacja 2012)

6

dr Dorota Kalka,

UG/SWPS

Weryfikacja predyktywnej wartości wczesnej diagnozy ryzyka dysleksji

2001

7

dr Celestyna Grzywniak, AP Kraków

Badania nad wpływem ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej G. i P. Dennisonów na rozwój funkcji wzrokowo – przestrzennych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

2003

8

dr Dorota Bronk

UG

Skuteczność Metody Dobrego Startu we wczesnej edukacji.Badania nad uczeniem się czytania i pisania w klasie ,,0’’

2004

9

dr Irena Sorokosz

Elbląg

Osobowościowe uwarunkowania wyboru strategii radzenia sobie ze stresem u młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

2004

10

dr Jacek Kozłowski

Wpływ operacji motywujących na zachowania niepożądane u osób z zaburzeniami rozwojowymi

2005

11

dr Anna Budzińska

Dynamika rozwoju komunikacji werbalnej dzieci z autyzmem poddanych terapii behawioralnej. Badania longitudinalne

2006 - wyróżnienie

12

dr Małgorzata Półtorak

AP w Rzeszowie

Prognozowanie umiejętności szkolnych uczniów w okresie edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań Międzynarodowym Testem Dysleksji

2007

13

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

UG

Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w rozwoju przedwcześnie urodzonych dzieci

2007 - wyróżnienie

14

dr Paulina Petrus

Przyswajanie języków o różnym stopniu transparentności a sprawność czytania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2009 - wyróżnienie

15

dr Magdalena Giers

Funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne osób z zespołem Williamsa

2009 - wyróżnienie

16

dr Olga Pelc-Pękala

Dojrzałość do nauki czytania i pisania – wczesne uwarunkowania poznawcze

2010

17

dr Marta Łockiewicz

Zasoby psychologiczne osób dorosłych z dysleksją. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego i społecznego

2010 - wyróżnienie

18

dr Monika Zielińska

Redukowanie zachowań niepożądanych u dzieci w wieku szkolnym

2010 - wyróżnienie

19

dr Anna Jankowska

Funkcjonowanie poznawcze i psychospołeczne uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

2011 - wyróżnienie

20

dr Edyta Sinacka-Kubik

Charakterystyka wybranych determinantów niedostosowania społecznego i możliwości psychokorekcji za pomocą programu Zarządzanie Ograniczeniami

2011

21

dr Urszula Sajewicz-Radtke

Jakość życia dorosłych osób z dysleksją

2012

22

dr Ewa Bogdanowicz

Edukacyjne i terapeutyczne walory metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a w pracy z dziećmi sześcioletnimi wykazującymi symptomy nadpobudliwości psychoruchowej – skuteczność autorskiego programu zajęć

2012

23

dr Bartosz M. Radtke

Udział funkcji wzrokowo-przestrzennych w patomechanizmie specyficznych trudności w czytaniu

2015 - wyróżnienie

24

dr Martyna Jaskulska

Difficulties of Polish students with dyslexia and dysorthography in learning correct English spelling. Trudności polskich uczniów z dysleksją i dysortografią w nauce poprawnej pisowni angielskiej.


2016 - wyróżnienie

25

dr Danuta Piórkowska-Poniewierska

Kompetencja metajęzykowa a komunikacja w pisaniu

2020

Uroczystość promocji moich 5 doktorów, którzy obronili swoje prace w roku akademickim 2009/2010 w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim:

Od lewej: Magdalena Giers, Paulina Petrus-Pawlicka, Olga Pelc-Pękala, Marta Łockiewicz, Monika Zielińska

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski