Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


Publikacje - Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski


Dysleksja – publikacje


1969

1. Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Loebl W. (1969) Próba analizy specyficznych zaburzeń czytania i pisania. "Psychiatria Polska", nr 3, s.297-301.


1970

2. Jaklewicz H., Bogdanowicz M., Loebl W. (1970) Zasady rehabilitacji dysleksji i dysortografii. "Psychiatria Polska", nr 4, s.481-484.


1972

3. Jaklewicz H., Bogdanowicz M., Męcik D. (1972) Dyslexie-Dysorthographie comme cause du retard scolaire. Abstracta Le 6 Symposium International D'Hygiene et de Medicine Scolaires. Warszawa, s.78.


1974

4. Bogdanowicz M. (1974) Parcjalne deficyty rozwojowe i ich odbicie w pracach pisemnych uczniów. Materiały Zjazdowe. XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Białystok, s.114-115.


1975

5. Jaklewicz H., Bogdanowicz M., Męcik D. (1975) Dysleksja i dysortografia jako przyczyna niepowodzeń w nauce szkolnej. W: Chojecka M. i in. /red/ Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Warszawa: WSiP, s.183-187.


1976

6. Bogdanowicz M. (1976) Psychohogiczna analiza trudności w pisaniu dzieci. Gdańsk: UG. Praca doktorska. Maszynopis.


1977

7. Bogdanowicz M. (1977) Psychologiczna analiza trudności w pisaniu u dzieci. Materiały Zjazdowe. XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Katowice, s.267-269.

8. Bogdanowicz M. (1977) Badanie funkcji percepcyjno-motorycznych. W: Janiszewski M. /red/ Poznawanie ucznia i kierowanie jego rozwojem. Gdańsk: UG, s.57-71.


1978

9. Bogdanowicz M. (1978) Dysleksja, dysortografia i dysgrafia jako przyczyny niepowodzeń szkolnych. W: Nowogrodzki T. /red/ Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej. Gdańsk: UG, s.5-26.

10. Bogdanowicz M. (1978) Psychologiczna analiza trudności w pisaniu u dzieci. "Sprawozdania Gdaańskiego Towarzystwa Naukowego". Gdańsk, R.4, s,112-113.

11. Bogdanowicz M. (1978) Psychologiczna analiza trudności w pisaniu u dzieci. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. "Psychologia". Gdańsk: UG, nr 1, s. 89-100.


1982

12. Jaklewicz H., Bogdanowicz M. (1982) Zaburzenia emocjonalne i ich wpływ na kształtowanie się niektórych cech osobowości, na podstawie badań katamnestycznych dzieci z dysleksją i dysortografią. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. "Psychologia". Gdańsk: UG, nr 4, s.19-28.

13. Lewandowska B., Bogdanowicz M. (1982) Trudności w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z dysleksją i dysortografią. Wyniki badań katamnestycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. "Psychologia". Gdańsk: UG, nr 4, s.5-18.


1983

14. Bogdanowicz M. (1983) Trudności w pisaniu u dzieci. Wyd. I. Gdańsk: UG.


1984

15. Bogdanowicz M. (1984) Badania nad częstością występowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii wśród polskich dzieci. Materiały XXV Naukowego Zjazdu PTP. Kraków, s.211.

16. Bogdanowicz M., Lewandowska B. (1984) Trudności w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z dysleksją i dysortografią. Wyniki badań katamnestycznych. Materiały XXV Naukowego Zjazdu PTP. Kraków, s.207.

17. Bogdanowicz M. (1984) Peče o děti s dyslexii, dysortografii a dysgrafii v Polsku. Psychologicke aspekty komunikace reci v logopedicke teorii a praxi /specyficke poruchy uceni/. Praha: CLS, s.56-65.


1985

18. Bogdanowicz M. (1985) Therapeutic Care of Children with Reading and Writing Difficulties in Poland. W: Duane D.D., Leong C.K. /red/ Understanding Learning Disabilities. International and Multidisciplinary Views. New York: Plenum Press, s.263-269.

19. Bogdanowicz M. (1985) Badania nad częstością występowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii wśród polskich dzieci. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. "Psychologia". Gdańsk: UG, nr 7, s.143-156.


1987

20. Bogdanowicz M. (1987) Rola integracji percepcyjno-motorycznej w uczeniu się czytania u dzieci. Streszczenia referatów Konferencji Naukowej WSP. Kraków. s.7.

21. Bogdanowicz M. (1987) Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: UG. Praca habilitacyjna.

22. Bogdanowicz M. (1987) Stymulowanie rozwoju i terapia pedagogiczna zaburzeń integracji percepcyjno-motorycznej. W: Czyżowska E., Sowa J. /red/ Terapia dziecka specjalnej troski. Rzeszów: ODN, s.27-57.


1988

23. Bogdanowicz M. (1988) Vyskyt specifickych poruch cteni a psani jako jedna z forem poruch recove komunikace u polskych deti. W: Balaz J. a kolektiv: Interpersonalna komunikacia a jej poruchy. Bratislava: SPN, s.143-148.


1989

24. Bogdanowicz M. (1983 wyd.I., 1989 Wyd. II) Trudności w pisaniu u dzieci. Gdańsk: UG.

25. Bogdanowicz M. (1989) A Follow-up Study of Dyslexic Children in Poland. W: Brown R. I., Chazan M. (red): Learning Difficulties and Emotional Problems. Calgary: Detselig Enterprises Ltd. s.127-139.

26. Bogdanowicz M., Jaklewicz H. (1989) A Follow-up Study of Dyslexic Children in Gdańsk Primary Schools. W: Brown R. I., Chazan M. (red): Learning Difficulties and Emotional Problems. Calgary: Detselig Enterprises Ltd s.139-145.

27. Bogdanowicz M., Rocławski B. (1989) Prevention of Dyslexia. W: Breuer H., Ruoho K. (red): Padagogishpsychologische Prophylaxe bei 4-8 jahrigen Kindern. Jyvaskyla 1989. Jyvaskylan Yliopisto, s.175-180.

28. Bogdanowicz M. (1989) Diagnosis and Treatment of Children with Reading and Writing Difficulties in Poland. "International Journal of Disability. Development and Education", nr2, s.151-161.

29. Bogdanowicz M.: J. Czajkowska, K. Herda: Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989.WSiP. “Szkoła Specjalna” 1991, nr2/3, s.147-148.


1990

30. Bogdanowicz M. (1990) Integracja percepcyjno-motoryczna. Metody diagnozy i terapii. Warszawa: COM PW-Z.

31. Bogdanowicz M. (1990, 1991) Ćwiczenia grafomotoryczne Hany Tymichovej usprawniające technikę rysowania i pisania. Zeszyt 1. Warszawa 1990. Wyd.I. COM PW-Z; Zeszyty 1-3. 1991 Wyd.II. Topos.

32. Bogdanowicz M. (1990) Rola integracji percepcyjno - motorycznej w uczeniu się czytania u dzieci. W: Kaiser J.(red): Indywidualne uwarunkowania poznawczej i społecznej aktywności dzieci i młodzieży. Kraków: WSP, s.128-141.


1991

33. Bogdanowicz M. (1991) Informator Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zeszyt 2. Gdańsk: PTD.

34. Bogdanowicz M. (1991) Badania katamnestyczne nad rozwojem i edukacją szkolną dzieci z dysleksją i dysortografią. Zeszyty Naukowe “Psychologia”, nr 10, s. 63 - 78.

35. Bogdanowicz M. (1991) W trosce o dzieci z dysleksją. “ Przegląd Oświatowy”, nr15, s.6-7.

36. Bogdanowicz M. (1991) Ruch samopomocy rodziców dzieci dyslektycznych i profesjonalistów. “Pomost”, nr 8/9, s.3-4, 18.

37. Bogdanowicz M. (1991) Jeśli nie ty, to kto? “Pomost”, nr11, s.8-10.

38. Bogdanowicz M. (1991) Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych. “Pomost”, nr12/13, s.21-22.

39. Bogdanowicz M. (1991) Polskie Towarzystwo Dysleksji - ruch samopomocy rodziców dzieci dyslektycznych i profesjonalistów. “Edukacja i Dialog”.

40. Bogdanowicz M. (1991) Ruch samopomocy rodziców czyli spróbuj sam pomóc swojemu dziecku. “Przegląd Oświatowy”, nr1, s.8-9.


1992

41. Bogdanowicz M. (1992) Nine Years Follow-up Study of Dyslexic Children. The First All-Greek Congress on Special Education. Ateny: Ionios School, s.1-9.

42. Bogdanowicz M., Wszeborowska - Lipińska  B. (1992) Rozwój psychomotoryczny, kariera szkolna i osobowość młodzieży dyslektycznej. "Scholasticus", nr1,s.35-39.

43. Bogdanowicz M. (1992) Czy dysleksja to problem, z którym można sobie poradzić. "Scholasticus", nr1, s.39-41.

44. Bogdanowicz M. (1992) Portrety sławnych dyslektyków. Cz.I. "Scholasticus", nr1. s.41-45.

45. Bogdanowicz M. (1992) Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych. "Scholasticus", nr2, s.37-39.

46. Bogdanowicz M. (1992) Ogólnopolskie Kolokwia nt. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Kilka refleksji z perspektywy minionych dziesięciu konferencji. "Scholasticus", nr3, s.57-61.

47. Bogdanowicz M. (1992) Portrety sławnych dyslektyków. Cz.II. "Scholasticus", nr2, s.

48. Bogdanowicz M. (1992) Portrety sławnych dyslektyków. Cz.III. "Scholasticus", nr3, s.61-63.

49. Bogdanowicz M. (1992) Ogólnopolskie kolokwia nt. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. "Logopedia", nr19, s.65-67.

50. Bogdanowicz M. (1992) Ćwiczenia grafomotoryczne Hany Tymichovej usprawniające technikę rysowania i pisania. Zeszyt 1. Warszawa 1990. Wyd.I.COM PW-Z; Zeszyty 1-3. Gdańsk 1991. Wyd.II. Topos; Gdańsk 1992. Wyd. III. Speed.

51. Bogdanowicz M. (1992) Trudne litery. Zeszyt ćwiczeń dla klas I-III. Gdańsk: M. Rożak

52. Bogdanowicz M. (1992) Ćwiczenia w rysowaniu. Gdańsk: Wyd. Speed.

53. Bogdanowicz M. (1992) Informator Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zeszyt 3. Gdańsk: PTD.

54. Bogdanowicz M. (1992) Polskie Towarzystwo Dysleksji. Informator dla rodziców i nauczycieli. Gdańsk: PTD.

55. Bogdanowicz M., Wierzejska A. (1992) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży czyli dysleksja rozwojowa. Informator dla rodziców. Warszawa: Synapsis, PTD.

56. Bogdanowicz M., Wierzejska A. (1992) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży czyli dysleksja rozwojowa. Informator dla nauczycieli. Warszawa: Synapsis, PTD.


1993

57. Bogdanowicz M. (1993) Specyficzne trudności w opanowaniu mowy pisanej: czytania i pisania. W: Gałkowski T., Tarkowski Z., Zaleski Z. (red): Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Lublin: Wyd.UMCS, s.203-229.

58. Bogdanowicz M. (1993) Integracja percepcyjno - motoryczna w terapii pedagogicznej. W: J.Włodek - Chronowska(red): Terapia pedagogiczna. Kraków: Wyd. UJ, s.45 - 57.

59. Bogdanowicz M. (1993) Dziecko ryzyka dysleksji - co to takiego. "Scholasticus", nr2, s.39-45.

60. Bogdanowicz M. (1993) Z historii badań nad dysleksją. "Scholasticus", nr3.

61. Bogdanowicz M. (1993) Częstość występowania dysleksji rozwojowej. "Scholasticus", nr 4-5, s.53-57.

62. Bogdanowicz M. (1993) Terapia dysleksji rozwojowej."Scholasticus", nr 4-5, s.57-61.

63. Bogdanowicz M. (1993) Diagnosis and Treatment of Children with Reading and Writing Difficulties in Poland. Bulletin Le Bon Depart, nr2. s.1-12

64. Bogdanowicz M., Wszeborowska - Lipińska B. (1993) Follow - up Study of Adolescents with Specific Difficulties in Reading and Writing. "Journal of Philosophy of Medicine and Medical Psychology", nr1, s.96

65. Bogdanowicz M. (1993) Portrety - nie tylko sławnych - dyslektyków. "Scholasticus", nr2, s.45-49, s.71.


1994

66. Bogdanowicz M. (1994. Wyd.I, 1995 Wyd.II) O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin: Wydawnictwo Linea.

67. Bogdanowicz M. (1994) The Good Start Method in Prevention of Dyslexia. W: Legasthenie. Bericht uber den Fachkongres 1993. Berlin 1994. Bundesverband Legasthenie e.v, s.355 - 358.

68. Bogdanowicz M. (1994) Etiologia - pierwotne przyczyny dysleksji rozwojowej. "Scholasticus", nr1-2, s.55-63.

69. Bogdanowicz M. (1994) Patomechanizm i typy dysleksji. "Scholasticus", nr1 - 2, s.63 - 69.

70. Bogdanowicz M. (1994) Portrety - nie tylko - sławnych dyslektyków. "Scholasticus", nr7-8, s.79 - 83..

71. Bogdanowicz M., Loebl W. (1994) Informator Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zeszyt 4. Gdańsk: PTD.


1995

72. Bogdanowicz M. (red) (1995) Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Wybrane materiały z XI i XII Ogólnopolskiej Konferencji w Gdańsku w 1993 i 1994 roku. Lubin: Wydawnictwo Linea.

73. Bogdanowicz M. (1995) Rozpoznawanie dzieci “ryzyka dysleksji” W: Rządzki (red): Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesna profilaktyka - wybrane zagadnienia. Lubin, s.41 - 54.

74. Bogdanowicz M. (1995) Niezwyczajni uczniowie. W: Kruszewski K. (red) Sztuka Nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN, s. 288 - 312.

75. Bogdanoviczova  M., Matějček (1995) Z.: Čteni žaku 2,4 a 6 postupnych ročniku v Polsku a v Čechach. W: Kucharska A.(red) Specificke poruchy učeni a chovani. Sbornik 1995. Praha: Nakladatělstvi “Dys”, s.8 - 12.

76. Bogdanoviczova M. (1995) “Riziko dyslexie” - symptomatologie a diagnosticka pomoci skaly SRD. W: Kucharska  A.(red) Specificke poruchy uceni a chovani. Sbornik 1995. Praha: Nakladatelstvi “Dys”, s 52- 58.

77. Bogdanowicz M. (1995) Skala Ryzyka Dysleksji (SDR) w profilaktyce specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. "Scholasticus", nr1, s.45-53.

78. Bogdanowicz M. (1995) Diagnoza ryzyka dysleksji za pomocą Skali SRD. “Scholasticus”, nr 3, s.81 -93.

79. Bogdanowicz M., Krasowicz G. (1995) Diagnoza i leczenie dysleksji rozwojowej - neuropsychologiczna koncepcja D.J.Bakkera. "Psychologia Wychowawcza", nr2, s.116-131.

80. Bogdanowicz M . (1995) Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. “Psychologia Wychowawcza”, nr3, s.216 - 223.

81. Wszeborowska - Lipińska B., Bogdanowicz M. (1995) Development, School Career and Personality of Dyslexic Children - Nine Years Follow - up Study. “Polish Quarterly of Developmental Psychology”,  nr 1, s. 51-56.

82. Bogdanowicz M., Wszeborowska - Lipińska B. (1995) Follow - up di adolescenti con difficolta specifiche nella lettura e nella scrittura. “International Journal of Adolescentology”, nr1, s.89 - 101.

83. Bogdanowicz M. (1995) Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej. Lublin: Graner Sc.


1996

84. Bogdanowicz, M., Krasowicz-Kupis, G. (1996). Metody badań umiejętności językowych i metajęzykowych dzieci 6. - 8.  letnich. Lublin: Wyd. Graner s.c.

85. Bogdanowicz M. (1996) The Awareness of  Dyslexia in Poland.. In: Dyslexia in Higher Education. Learning Along the Continuum. 2 nd International Conference. Dartington Hall: University of  Plymouth, s. 80-101.

86. Bogdanowicz M. (1996) Dysleksja rozwojowa. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. “Magazyn medyczny”, nr10, s.54 - 57.

87. Bogdanowicz M. (1996) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci - nowa definicja i miejsce w klasyfikacji międzynarodowej. “Psychologia Wychowawcza”, nr 1, s.13-23.

88. Bogdanowicz M. (1996) Dysleksja rozwojowa z perspektywy stu lat badań. W: Program i Streszczenia . XXIX  Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk: GWP, s.70-71.

89. Bogdanowicz M., Kalka D, (1996) Ryzyko dysleksji w świetle badań uczniów klas”0” w dużych i małych miastach, i na wsi. W: Program i Streszczenia . XXIX  Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk: GWP, s.72-73.

90. Bogdanowicz M., Szalek A., Szalek R. (1996) Świadomość społeczna problemu dysleksji w Polsce. W: Program i Streszczenia . XXIX  Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk: GWP, s.74.

91. Witkowski C., Bogdanowicz M. (1996) Relacje rodziców dzieci dyslektycznych. W: Program i Streszczenia . XXIX  Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk: GWP, s.261.

92. Krasowicz G., Bogdanowicz M. (1996) Wybrane aspekty kompetencji językowej dzieci  6 - letnich i dynamika ich zmian w klasie “0”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSP. Kraków 23 - 25. 04. 1996, s.17 - 18.

93. Bogdanowicz M. (1996) Diagnoza dysleksji rozwojowej. W: W. Turewicz (red) Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w klasach I - III. Zielona Góra: ODN, s.7 - 10.

94. Bogdanowicz M. (1996) Kontrowersje wokół diagnozy dysleksji rozwojowej. W : W.Turewicz (red) Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w klasach I - III. Zielona Góra: ODN, s.10 - 13.

95. Bogdanowicz M. (1996) Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, ich przyczyny i możliwości eliminowania. W: Dziecko niepełnosprawne w bibliotece. Materiały z seminarium w Gdańsku i Krynicy Morskiej. Warszawa: Wyd. SBP, s.7-15.

96. Krasowicz G., Bogdanowicz M. (1996) Wybrane aspekty umiejętności metajęzykowych dzieci 6-letnich i dynamika ich zmian w klasie “0”. “Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej”, nr2-3, s.3 - 20.


1997

97. Bogdanowicz M. (1997) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: CMP P-P.

98. Bogdanowicz M. (1997) Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wyd. Fokus.

99. Bogdanowicz M. (1997) Dysleksja rozwojowa - symptomy, patomechanizmy, terapia pedagogiczna. “Terapia”, nr spec., s.12 - 16.

100. Bogdanowicz M. (1997) Experience with dyslexia in Poland. Salter R., Smythe I.(ed) The International Book of Dyslexia. London: WDNF, EDA, s. 143 - 147.

101. Bogdanowicz M. (1997) The Awareness of Dyslexia in Poland. In: J.Waterfield (ed) Dyslexia in Higher Education: Learning along the Continuum. Dartington Hall 1997. University of Plymouth. s.80 – 103.

102. Bogdanowicz M. (1997) Możliwości wczesnego przewidywania poziomu opanowania umiejętności czytania i pisania za pomocą Skali Ryzyka Dysleksji. VI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych. Wrocław 27-30.04.1997. Program konferencji, streszczenia, s.54 -55.

103. Bogdanowicz M. (1997) Six Years of the Polish Dyslexia Association.  “Dyslexia. An International  Journal of Research  and Practice”, nr2, s.109 - 111.

104. Krasowicz G., Bogdanowicz M. (1997) Assessment of Linguistic Abilities As a Prediction of Developmental Dyslexia in Polish Children.Dyslexia-Biological Bases, Identification and Intervention.25th Anniversary Conference. York 1997. BDA, s.24.

105. Bogdanowicz M., Krasowicz G. (1996/97) Typy dysleksji rozwojowej. Diagnoza i terapia według koncepcji D.J. Bakkera. Annales UMCS. Lublin 1996/97. Vol.IX/X, s.13 -26.

106. Bogdanowicz M. (1997) The Early Prediction of the Ability to Read and Write According to the Scale of the Risk of Dyslexia. 4th World Congress on Dyslexia. Abstracts. Halkidiki, s.9.

107. Krasowicz G., Bogdanowicz M., Bryant P. (1997) Metalinguistic Abilities as a Predictor of Reading Acquisition in Polish Children. In: New Trends in Developmental Psychology: Resume. VIII - eme Conference Europeenne de Psychologie du Developpment. Rennes, s.235.

108. Bogdanowicz M. (1997) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji  medycznych, psychologicznych i pedagogicznych. “Audiofonologia”, Vol.X s. 145-159

109. Adamiec A. (red) (1997) O krasnoludkach i o sierotce Marysi na podstawie baśni Marii Konopnickiej. Lektury dla tych, którym czytanie sprawia trudności. Bogdanowicz M. - wstęp. Sopot: GWP.

110. Borkowska A. (1997) Przewodnik bibliograficzny dla nauczycieli do zajęć terapii pedagogicznej. Red. M. Bogdanowicz. Lubin.


1998

111. Bogdanowicz M. (1995 Wyd.I, 1998 Wyd.II) Niezwyczajni uczniowie. W: Kruszewski K. (red): Sztuka Nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN, s.288 - 312.

112. Bogdanowicz M., Krasowicz – Kupis, G. (1998) Poziom rozwoju funkcji metajęzykowych a przyswajanie umiejętności pisania przez dzieci w wieku 6-8 lat. VII Konferencja Psychologów Rozwojowych. Puławy 7.-10.05.1998, s. 11.

113. Bogdanowicz M., Kalka D. (1998) Skala Ryzyka Dysleksji w prognozowaniu postępów w nauce pisania i czytania u uczniów klas I i II. VII Konferencja Psychologów Rozwojowych. Puławy 7.-10.05.1998, s. 11.

114. Adamiec A. (red) (1998) W pustyni  i puszczy - na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Lektury dla tych, którym czytanie sprawia trudności. Bogdanowicz M. -wstęp. Sopot: GWP.

115. Orsza M. (red) (1998) Syzyfowe prace - na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. Lektury dla tych, którym czytanie sprawia trudności. Bogdanowicz M. -wstęp. Sopot: GWP.

116. Jewszel W. (1998) Krzyżacy - na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Lektury dla tych, którym czytanie sprawia trudności. Bogdanowicz M. -wstęp. Sopot: GWP.


1999

117. Bogdanowicz M. (1999) Specyficzne trudności w czytaniu  i pisaniu. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red) Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 815-863.

118. Bogdanowicz M. (1999) Trudne litery: p-b-d-g. Gdańsk: Wyd.I. Fokus

119. Bogdanowicz M. (1999) Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową – ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji. “Psychologia Wychowawcza”, nr 3, s.217-227.

120. Bogdanowicz M., Lipowska M. (1999) Developmental profile of phonological awereness of pre-school children. IX European Conference on Developmental Psychology. Abstracts. Island of Spetses, Greece, s.170.

121. Bogdanowicz M. (1999) Children in risk of dyslexia: early identification and help. Materiały z konferencji Basic Mechanisms of Language & Language Disorders. Leipzig, s.39-40.

122. Bogdanowicz M. (1999) Edukacja osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – prawa, realia, propozycje. Materiały 30-go Jubileuszowego Zjazdu Naukowego PTP. Warszawa, s.60.


2000

123. Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Lewandowska B. (2000) Difficulties in reading and writing as well as perceptual- motor function disorder  and emotional disturbances (ten-year follow-up study. W: W. Schneider, C. Stengard (red) Inventory of European longitudinal studies of reading and spelling. Luxembourg: European Commission, s.191-193.

124. Bogdanowicz M., Wszeborowska – Lipińska B. (2000) The development and school career of dyslexic  children: A nine year follow-up study . W: W. Schneider, C. Stengard (red) Inventory of European longitudinal studies of reading and spelling. Luxembourg: European Commission, s.194- 196.

125. Bogdanowicz M., Wszeborowska – Lipińska B. (2000) The follow-up study of adolescents  with specific difficulties in reading and writing. W: W. Schneider, C. Stengard (red) Inventory of European longitudinal studies of reading and spelling. Luxembourg: European Commission, s.197- 199.

126. Bogdanowicz M., Jaklewicz H., Męcik D. (2000) Dyslexia and dysorthography as the reason of difficulties in learning at school. W: W. Schneider, C. Stengard (red) Inventory of European longitudinal studies of reading and spelling. Luxembourg: European Commission, s.200 – 201.

127. Krasowicz – Kupis G., Bogdanowicz M., Kaczmarek B., Bryant P. (2000) Linguistic awareness and reading and spelling acquisition in Polish children of ages 6 to 8. W: W. Schneider, C.Stengard (red) Inventory of European longitudinal studies of reading and spelling. Luxembourg: European Commission, s.202 – 204.

128. Bogdanowicz M. (2000) Przestrzenne litery. Gdańsk: Wyd. Fokus.

129. Bogdanowicz M. (2000) Co warto wiedzieć o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i   pisania? W: Informator. Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową w 2002 roku. Warszawa: MEN

130. Bogdanowicz M. (2000) Co warto wiedzieć o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i   pisania? W: Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2002 roku. Warszawa: MEN.

131. Bogdanowicz M. (2000) Recepty na dobre czytanie i pisanie. W: W. Turewicz (red) Jak pomóc dziecku z dysortografią. Zielona Góra: ODN, s.37-51.

132. Bogdanowicz M. (2000) Kwestionariusz objawów dysleksji u dorosłych. W: W. Turewicz (red) Jak pomóc dziecku z dysortografią. Zielona Góra: ODN, s.23-25.

133. Bogdanowicz M. (2000) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: Wyd.IV.CMP PP.

134. Bogdanowicz M. (2000) Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu. “Wychowanie w Przedszkolu”, nr 5, s. 259-262.).

135. Bogdanowicz M., Jaklewicz H. (2000) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa) jako jednostka nozologiczna. ”Klinika Pediatryczna”, nr 4, s.473-480.

136. Bogdanowicz M. (2000) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji  medycznych, psychologicznych i  pedagogicznych. “Logopedia”, nr 28, s.153-167.

137. Bogdanowicz M. (2000) Psychologiczna problematyka diagnozy edukacyjnej. W: Niemierko B.(red) Pedagogika, pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne. Gdańsk: Międzywydziałowe Studium  Pedagogiczne, s.131 –140. Skrypt na prawach rękopisu.


2001

138. Bogdanowicz M. (2001) Dysleksja - mistrzyni paradoksów. “Charaktery”, nr1 (48), s.36-38.

139. Krasowicz - Kupis G., Bogdanowicz M. (2001) Wechsler Intelligence Scale profiles in Polish children with specific spelling disorder. Programme and Abstracts of the 5th BDA International Conference. Dyslexia: At the Dawn of the New Century. York: BDA, s. 37.

140. Bogdanowicz M., Lemańczyk K. (2001) Rozwój kompetencji metajęzykowej u sześciolatków a nabywanie umiejętności pisania w klasie I. Program i streszczenia - X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, s.21.

141. Bogdanowicz M. (2001) Realność dysleksji – historia badań, terminologia, definicja. W: S. Grabias (red) Zaburzenia mowy. Lublin: UMCS, s.376-396.


2002

142. Bogdanowicz, M. (2002) Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

143. Bogdanowicz M. (2002) Dysleksja i paradoksy. „Forum Nauczycieli. Nauczanie Zintegrowane”, nr1, s.5-10.

144. Bogdanowicz M., Krasowicz – Kupis G. (2000) Kwestionariusz objawów dysleksji u dorosłych Michalela Vinegrada . W: W. Turewicz (red)  Jak pomóc dziecku z dysortografią. Wyd.II. Zielona Góra: ODN, s.25-27.

145. Bogdanowicz M. (2002) Recepty na dobre czytanie i pisanie. W: W. Turewicz (red)  Jak pomóc dziecku z dysortografią. Wyd.II. Zielona Góra: ODN, s.39-50.

146. Bogdanowicz M. (2002) Diagnoza dysleksji rozwojowej. W: W. Turewicz (red)  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III. Wyd. III. Zielona Góra: ODN, s.5-8.

147. Bogdanowicz M. (2002) Kontrowersje wokół diagnozowania dysleksji. W: W. Turewicz (red) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III. Wyd. III. Zielona Góra: ODN, s.8 - 13.

148. Bogdanowicz M. (2002) Niezwyczajni uczniowie. W: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.  Red. Kruszewski K., Warszawa: PWN, wyd.6 s. 288-312.

149. Bogdanowicz M. (2002) Awareness, Recognition, Remediation of Dyslexia and Rights Of Dyslexic Pupils in Poland. Zbornik Prispevkov za Konferenco: Razvijanje potencialov otrok in mladostnikov z zpecificnimi ucnimi teżavami. Kranjskja Gora: Drużstwo Bravo, s.27-38.

150. Bogdanowicz M. (2002) Specifika jazyka i trudnosti polskich uczenikow s disleksjej. Moskwa: Moskowskij  Gosudarstwjennyj Otkrytyj Pjedagogiczeskij  Uniwjersitet i. M.A Szołochowa.  s.33-36.

151. Bogdanowicz M. (2002) Ryzyko dysleksji: problem, diagnoza, profilaktyka. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD Nr 23, Warszawa, s.11-28.


2003

152. Bogdanowicz, M. (2003) Longitudinalne badania nad dysleksją rozwojową w Polsce. W: Wojciszke B., Plopa M. (red) Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie.  Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 357 – 383.

153. Bogdanowicz M. (2003) Diagnoza dysleksji w Polsce. W: B. Kaja (red) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz : Wyd. Akademii Bydgoskiej, s.9-36

154. Bogdanowicz M. (2003) Podstawy diagnozowania dysleksji rozwojowej  i praw uczniów dyslektycznych w szkole. W: B. Kaja (red) Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz: Wyd. Akademii Bydgoskiej, s.147-159.

155. Bogdanowicz M. (2003) Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

156. Bogdanowicz M. (2003) Trudne litery”:p-b-d-g. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

157. Bogdanowicz M. (2003) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W: Gałkowski, G.Jastrzębowska (red) Logopedia. Zaburzenia  komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych. Tom 2. Opole: Uniwersytet Opolski, s.491-611.

158. Bogdanowicz M. (2003) Children In Risk Of Dyslexia: Early Identification And Help.  “Psychology Science” Vol.45, Supplement I.


2004

159. Bogdanowicz M. (2004) Dyslexia in Polish: Specific problems of dyslexic children in Poland. In: Smythe I.,Everatt J.,Salter R.(ed) International Book of Dyslexia. A cross- Language Comparison and Practice Guide. Chichester: John Wiley& Sons Ltd, s. 147-157.

160. Bogdanowicz M. (2004) Dyslexia in Poland. In: Smythe I., Everatt J., Salter R. (ed) International Book of Dyslexia. A cross-Language Comparison and Practice Guide.Chichester: John Wiley& Sons Ltd., s.190- 196.

161. Online at:   www.wileyeurope.com/go/dyslexia.

162. Bogdanowicz M., Adryjanek A. (2004) Uczeń z dysleksją w szkole. Gdańsk: Wyd. Operon.

163. Bogdanowicz M., Kasica A. (2004) The Rights of Dyslexic Children in Europe. Abstracts and Program of  5th World Congress on Dyslexia 23-27 August 2004, Thessaloniki, Greece, s.10-11.

164. Petrus P., Bogdanowicz M. (2004) English Language Acquisition and Phonological Awareness of Polish Preschool Children. Abstracts and Program of  5th World Congress on Dyslexia 23-27 August 2004, Thessaloniki, Greece, s.60-61.

165. Bogdanowicz M., Sayles A. (2004) Rights of Dyslexic Children  in Europe. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

166. Bogdanowicz M. (2004) Niezwyczajni uczniowie. W:  K. Kruszewski (red) Sztuka nauczania, czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN, s. 331- 368.

167. Bogdanowicz M. (2004) Integracja percepcyjno-motoryczna: diagnoza i terapia. W: A. Grabowska, K. Rymarczyk (red) Dysleksja: od badań mózgu do praktyki. Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, s. 271- 290.

168. Bogdanowicz M. (2004) Prawa djetjej niesposobnych k cztjenju. Rjezultaty ankietnogo  woprosa Jewropjejskoj Asocjacji Dysleksji. W: G.W. Czirkina (red) Uzuczenije nerusznij  pisma i cztenija. Itogi i perepjektiwy. Materijały  I Mjeżdunarodnoj Konfjerencji Rosijskoj Assocjacii Disleksji. 14-16 sjentjabrja 2004 goda. Moskwa: Izdatjelstwo Moskowskogo Socjalno - Gumanitarnogo Instituta, s.45-46.

169. Bogdanowicz M. (2004) Profilaktyka specyficznych trudności szkolnych: wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja. W: Nigdy nie jest za wcześnie - wspieranie rozwoju edukacyjnego w wieku 0-4. Materiały konferencyjne. Warszawa: CODN, s.65- 7.

170. Bogdanowicz M. (2004) Komentarz do artykułu  S.E.Shaywitz, B.A.Shaywitz: Dysleksja (specyficzne trudności w czytaniu). Pediatria po dyplomie, Vol.8, nr 5, s.23 – 25.

171. Bogdanowicz M. (2004) Dysleksja –realność i kontrowersje. Psychologia w szkole. Nr 4, s.57-75.

172. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2004) Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

173. Bogdanowicz M., Smoleń M. (red.) (2004) Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

174. Paulina Petrus, Marta Bogdanowicz (2004)  Sprawność fonologiczna dzieci w kontekście  nauki języka angielskiego. W: M.Bogdanowicz, M. Smoleń (red) Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wyd. Harmonia, s. 63-78.

175. Bogdanowicz M. (2004) Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych W: M. Bogdanowicz, M.Smoleń (red) Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wyd. Harmonia.


2005

176. Bogdanowicz M. (2005 wyd. poszerzone) Ryzyko dysleksji: problem  i diagnozowanie. Gdańsk: Wyd. Harmonia

177. Bogdanowicz M. (2005) Dysleksja problemem całego życia. W: Sinica M., Rudzińska-Rogoża A. (red) W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 7-21.

178. Bogdanowicz M. (2005) Nowe rozwiązania technologiczne wspomagające pomoc terapeutyczną osób z trudnościami czytaniu i pisaniu. W: Hurło L., Zaorska M. (red) Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy. Wybrane zagadnienia. Olsztyn: Edycja, s. 173-186.

179. Bogdanowicz M. (2005) 110 lat rozpoznawania dysleksji rozwojowej i możliwości przeciwdziałania specyficznym trudnościom w uczeniu się czytania i pisania. W :Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji, Wrocław 9.12. 2005. Ogólnopolska Fundacja na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych Promyk Słońca Polska, s.32-38.

180. Bogdanowicz M. (2005) Rights of Dyslexic Pupils in Poland and in Europe. W: T.Maliszewski, W.J.Wojtowicz, J. Żerko(red) Anthology of Social and Behahioural Science. 20 Years of Co-operation between the Universities in Linkoping and Gdańsk. Linkoping: University of Likoping, s. 391-403.

181. Bogdanowicz M. (2005) Priprava na ucenje pisanja. Grafomotoricne vaje Hane Tymichove. Ljubljana: Drustvo Bravo.

182. Bogdanowicz M., Krasowicz –Kupis G. (2005) Diagnoza dysleksji rozwojowej W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G.Jastrzębowska (red). Podstawy Neurologopedii . Opole, Uniwersytet Opolski, s. 986 - 1019.

183. Strnadova I., Krejcova L., Bogdanowicz M. (2005) The Social Background of Families with Children with dyslexia. The Situation In the Czech Republic and its Comparison to Poland.  Abstracts: Multilingual and Cross-Cultural Perspecyives on Dyslexia. Limassol, Cyprus 14-16.th July 2005 s..32

184. Petrus P., Bogdanowicz M. Kosakowska N. (2005) Metalinguistic Development of Polish Elementary School Children In the English Immersion Programme. Abstracts: Multilingual and Cross-Cultural Perspecyives on Dyslexia. Limassol, Cyprus 14-16.th July 2005 s..42 -43.

185. Posch H., Bogdanowicz M. Kasica A. (2005) DYPATEC (Dyslexia and Teachers Collaboration). Abstracts: Multilingual and Cross-Cultural Perspectives on Dyslexia. Limassol, Cyprus 14-16.th July 2005 s.55.

186. Bogdanowicz M. (2005) The Rights of Dyslexic Children – The European Dyslexia Questionnaire. Conference: Dyslexia-Parents and Teachers Working Together. Graz  27th-29th of October 2005, s.16-17.

187. Bogdanowicz M., Kasica-Nowakowska A., Bogdanowicz K. (2005) Experiencing Dyslexia. Conference: Dyslexia-Parents and Teachers Working Together. Graz  27th-29th of October 2005, s.20.

188. Bogdanowicz M. (2005) Conference of German Dyslexia Association. Berlin 23th-25th of September. s.16-17.

189. Bogdanowicz M. (2005) Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Gdańsk: Wyd. Harmonia

190. Bogdanowicz M., Krasowicz –Kupis G. (2005) Czytanie i pisanie jako formy komunikacji językowej. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G.Jastrzębowska (red) Podstawy Neurologopedii . Opole: Uniwersytet Opolski, s.967 - 986.

191. Petrus P., Bogdanowicz M. (2005).Nauka języka angielskiego a rozwój kompetencji fonologicznej polskich dzieci w wieku przedszkolnym.
Psychologia Rozwojowa, tom 10, nr 3, rok 2005, str. 111-121
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


2006

192. Bogdanowicz M., Czabaj R. (2006) Jestem rodzicem dziecka z dysleksją. Najważniejsze informacje i wskazówki do pracy. Gdynia: Wyd. OPERON

193. Bogdanowicz.M. (2006) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W :  G. Krasowicz-Kupis (red) Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Wyd. Harmonia, s.7-35.ISBN 83-7134-214-4

194. Bogdanowicz.M. (2006) Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – pomoc psychologiczna i pedagogiczna. W : G. Krasowicz-Kupis (red) Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Wyd. Harmonia, s.125-141. ISBN 83-7134-214-4

195. Bogdanowicz M., Powierz – Marciniak  I. (2006) Przetwarzanie czasowe, dysleksja i muzyka. W: Kataryńczuk-Mania L., Kowalkowska I. (red) Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93 - 101.ISBN 83-7481-058-0.

196. Bogdanowicz M. (współautorstwo) (2006) Dyslexia. Guide for Parents. Luxemburg: DyPaTec


2007

197. Bogdanowicz M. (2007) Świadomość dysleksji w Polsce – badania porównawcze. W: Kostka-Szymańska M., Krasowicz-Kupis G.(red.) Dysleksja. Problem znany czy nieznany. Lublin: Wyd. UMCS, s.13 – 37.

198. Bogdanowicz M. (red. wyd. pol) (2007) Smythe I. (red.) Dysleksja. Przewodnik dla dorosłych. Sofia:   Project Include. A EU Funded Pan-European Project

199. Bogdanowicz M., Łockiewicz M., Bogdanowicz K. (2007) Life skills. In:  Smythe I. (ed) Dyslexia: A Guide for adults. Sofia: Project Include. A EU Funded Pan-European Project, s. 54 – 73.

200. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2007) Karty ortomagiczne. Gdańsk: Wyd. Operon

201. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M. (2007) Uczeń z dysleksją w domu. Gdańsk: Wyd. Operon.


2008

202. Bogdanowicz M., Jaworowska A., Krasowicz-Kupis G., Matczak A., Pelc-Pękala O., Pietras I., Stańczak J., Szczerbiński M. (2008) Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych

203. Bogdanowicz M., Kalka D., Karasiewicz K., Radtke B.M., Sajewicz –Radtke U. (2008) Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podręcznik. Program Sąsiedztwo EU. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

204. Bogdanowicz M. (2008) (red. polskiego wydania) Reid G., Wearmouth J. (red)  Dysleksja. Teoria i praktyka. Sopot: GWP.

205. Lipowska, M., Bogdanowicz, M., Buliński, L. (2008). Language skills in children with ADHD and dyslexia. Acta Neuropsychologica, vol. 6, nr 4.

206. Bogdanowicz M. (2008) Wczesna diagnoza i interwencja w przedszkolu kluczem do sukcesu szkolnego dzieci o nieharmonijnym rozwoju dziecka. Raport merytoryczny. Projekt –Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - Dobry Start Przedszkolaka . Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Świdnica: PTD 0/49 w Świdnicy, s. 9-15.

207. Bogdanowicz, M. (2008), Portrety nie tylko znanych osób z dysleksją. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

208. Bogdanowicz M. (2008) (red) Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Numer sygnalny.

209. Bogdanowicz M. (2008) Model diagnozowania dysleksji rozwojowej. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, numer sygnalny, s.7- 12.

210. Bogdanowicz M, Czabaj R., Bućko A. (2008) Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. Gdynia: Wyd. Operon.

211. Bogdanowicz M, Czabaj R., Bućko A. (2008) Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, numer sygnalny, s.34-36

212. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2008) Gry ortomagiczne. Komplementarny zestaw pomocy dydaktycznych do nauki ortografii. Gdynia: Wyd. Operon

213. Bogdanowicz M. (2008) Rozwój i edukacja dzieci z dysleksją w Europie pod ochroną prawną – dane Kwestionariusza Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA). [W]: Bogdanowicz M., Lipowska M. (2008) (red) Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków: Wyd. Impuls, s. 237-258.

214. Kavkler, M., Bogdanowicz, M. (2008) Rights of students and adults with dyslexia in Europe : analysis of the European Dyslexia Association questionnaire. V: Chancengleichheit - Legasthenie und Dyskalkulie im Spannungsfeld zwischen Medizin, Bildung und Gesellschaft : Abstractband zum 16. Kongress des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie e. V., vom 2. - 5. Oktober 2008 in der Freien Universität Berlin. Hannover: Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V., 2008, s. 66-67.


2009

215. Pąchalska M., Bogdanowicz K., Tomaszewska K., Łockiewicz M., Bogdanowicz M. (2009) Stimulation of creative activity in dyslexic adults.  Acta Neuropsychologica 7(1): 1 – 12.

216. Bogdanowicz M. (2009) Dysleksja u osób dorosłych. [W]: Sosin I., Matraszek M. (red) Zeszyt terapeuty: edukacja, profilaktyka, terapia. Warszawa: PTD, CWRO, s.52-62.

217. Bogdanowicz M. (2009) Osoby dorosłe z dysleksją – problem, diagnozowanie, pomoc.  Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 2 (4), s.25- 29.

218. Bogdanowicz M. (2009) Dzień powszedni dyslektycznego dziecka. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 2 (4), s.54-57.

219. Bogdanowicz M. (2009) Fakty, mity i  kontrowersje wokół diagnozowania dysleksji. [w]   Krasowicz-Kupis G. (red) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wyd. Harmonia, s. 16 - 40.

220. Bogdanowicz M., Daruk R., Ingielewicz B. (2009) Czytamy razem. Program doskonalenia umiejętności czytania i rozwijania myślenia. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

221. Bogdanowicz M. (2009) Test czytania głośnego „Dom Marka”. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

222. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz –Radtke U., Radtke B. M., Karasiewicz K. (2009) Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

223. Bogdanowicz M., Pikora I. (2009) Dysleksja w ujęciu holistycznym i jej aspekt społeczny. [w]: M.D., Głowacka, E. Mojs (red) Zagrożenia cywilizacyjne. Wybrane problemy. Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, s.67- 81.


2010

224. Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2010). Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii. Gdynia: OPERON.

225. Bogdanowicz M. (2010). La prise en compte des troubles dys dans les differents pays de l’Union Europeenne. “Les dys a l’ecole. Acvtes du colloque  du 03.10.2009. 3 eme Journee Nationnale des Dyslexie, dysphasie, dyspraxie”. Paris: Federation Francaise des Dys, s.65 – 69.

226. Bogdanowicz M. (2010) The Rights of Dyslexic Children in Europe. Presentations Power Point, “Les dys a l’ecole. Acvtes du colloque  du 03.10.2009. 3 eme Journee Nationnale des Dyslexie, dysphasie, dyspraxie”. Paris: Federation Francaise des Dys, s. 79 – 83.

227. Bogdanowicz M. (2010) (red) Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (6) wiosna 2010.

228. Bogdanowicz M. (2010). Dysleksja u dorosłych - terra incognita współczesnej psychologii i pedagogiki. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (6), s.7-8.

229. Łockiewicz M., Bogdanowicz M., Pąchalska M., Karasiewicz K. (2010). Studenci z dysleksją i ich mocne strony. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (6) wiosna 2010, s. 15 -  17.

230. Bogdanowicz K., Bogdanowicz M., Pąchalska M., (2010). Studenci z dysleksją i ich słabe strony. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (6) wiosna 2010, s. 12 -  14.

231. Bogdanowicz M. (2010). Specjalne potrzeby edukacyjne oraz prawa uczniów i studentów  z dysleksją w Europie. W: B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtek (red) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Wyd. Gens, s.15-33.

232. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich. Bateria - 8. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

233. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U.,. Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich - wersja skrócona (dla szkolnych psychologów i pedagogów). Bateria - 8S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

234. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria - 5/6. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

235. Mirecka A., Domagała U., Bogdanowicz M. (2010). Protokół obserwacyjny. W: Mirecka A., Domagała U., Profil sprawności grafomotorycznych. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

236. Bogdanowicz M. (2010) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w I klasie W: Mańkowska I., Rożyńska M.: Ortograffiti z bratkiem dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo OPERON - płyta CD do podręcznika.

237. Bogdanowicz M. (2010) Ocena ryzyka dysleksji. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych wspomagających badanie przesiewowe dzieci oraz profilaktykę w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu. Gdańsk: Young Digital Planet.

238. Bogdanowicz M. (2010) Ocena ryzyka dysleksji. EduSensus DYSLEKSJA – Przewodnik metodyczny. Gdańsk: Young Digital Planet.

239. Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010) Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. Zestaw zadań dla dzieci ośmioletnich. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet.

240. Bogdanowicz M. , Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2010) Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw zadań dla dzieci ośmioletnich - Przewodnik metodyczny. Gdańsk: Young Digital Planet.

241. Bogdanowicz M. (2010) Ocena czytania głośnego Dom Marka. EduSensus DYSLEKSJA. Zestaw materiałów interaktywnych. Gdańsk: Young Digital Planet

242. Bogdanowicz M., Jastrząb J., Jakacka E., Barańska M., (2010) (red) Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 3 (8) zima 2010.


2011

243. Bogdanowicz M. (2011) Ryzyko dysleksji dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II. Gdańsk: Harmonia Universalis.

244. Bogdanowicz M., Łockiewicz M., Zaleska E. (2011) Perspektywy edukacyjne osób z dysleksją rozwojową. W: Szempruch J., Zbróg Z., Ratajek A. (red) Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki. Kielce: Wyd. LIBRON, s. 75-87.

245. Bogdanowicz M. (2011) Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania – dysleksja, dysortografia, dysgrafia. W: Pecyna M. (red) Dysleksja rozwojowa- fakt i tajemnica. Opole: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji

246. Bogdanowicz M., Kalka D. (2011) Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6). Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

247. Bogdanowicz M. (2011) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w II klasie. Gdynia: Wyd. Operon.

248. Bogdanowicz M. (2011) Kwestionariusz rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów rozpoczynających naukę w III klasie. Gdynia: Wyd. Operon.

249. Bogdanowicz M. (2011) Uczeń z dysleksją w reformującej się szkole. Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (9), wiosna 2011, s. 16-24.

250. Bogdanowicz M. (2011) Wczesna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. „Glos Pedagogiczny” Nr 2011 (31) wrzesień, s. 25-27.

251. Bogdanowicz M. (2011) (red) Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (7), zima 2011.

252. Bogdanowicz M. (2011) Model rozpoznawania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Zeszyty Naukowe Nr 11 Wrocław: Fundacja Promyk Słońca, s.21-27.

253. Bogdanowicz M. (2011) Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją – zagrożenia i konsekwencje. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 2 (10), jesień 2011, s. 7-12.

254. Bogdanowicz M. (2011) Model wczesnego diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. „Glos Pedagogiczny” Nr 2011 (32) październik, s. 22-23.

255. Bogdanowicz  M. (2011) Komentarz do artykułu Subramaniam Thambirajah (2011) Dysleksja rozwojowa. Zarys problemu. Medycyna praktyczna. Psychiatria, 5 (22), s.68-71.

256. Bogdanowicz  M. (2011) Komentarz do artykułu Subramaniam Thambirajah (2011) Dysleksja rozwojowa. Aspekty kliniczne. Medycyna praktyczna. Psychiatria, 6 (23), s.87-88.

257. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2011). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 10- 12 lat . Bateria – 10/12. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


2012

258. Bogdanowicz  M. (2012) Diagnoza dysleksji rozwojowej. W : E. Czaplewska, S. Milewski (red) Diagnoza Logopedyczna. Podręcznik Akademicki. Biblioteka logopedy. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 121-177.

259. Bogdanowicz M., Lipowska M. (red.) (2012) Acta Neuropsychologica. Vol. 10, nr 2.

260. Bogdanowicz M. (red.) (2012) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis.

261. Bogdanowicz M. (2012) Dysleksja u osób dorosłych – terra incognita. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 15 – 28.

262. Bogdanowicz M., Bogdanowicz K. M., Łockiewicz M., Pąchalska M., Karasiewicz K. Deficyty i mocne strony dorosłych osób z problemem dysleksji. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 29 – 55.

263. Bogdanowicz M., Ciepliński K. (2012) Piśmienność (literacy) – komunikowanie się dorosłych z dysleksją za pomocą pisma w świetle międzynarodowych badań. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 56 – 61.

264. Bogdanowicz M., Jankowska D., Karasiewicz K. (2012) Funkcjonowanie poznawcze kobiet i mężczyzn z dysleksją. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 62 – 76.

265. Bogdanowicz M. (2012) Diagnoza dysleksji w wieku dorosłym. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 99 – 119.

266. Bogdanowicz M., Wójtowicz M., Łockiewicz M. (2012). Biblioteka jako miejsce edukacji i terapii osób dorosłych z dysleksją. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 135 – 156.

267. Bogdanowicz M., Zaleska E., Łockiewicz M. (2012). Profil poznawczy studentów z dysleksją rozwojową i ich funkcjonowanie na różnych kierunkach uczelni wyższych. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 210 – 231.

268. Bogdanowicz M., Kavkler M. (2012). Prawa studentów z dysleksją studiujących na uczelniach wyższych w Europie – wyniki badań kwestionariuszowych pod patronatem EDA. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 314 – 334.

269. Bogdanowicz M. (2012). O Portretach nie tylko sławnych osób z dysleksją. W: Bogdanowicz M. (red.) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 342 – 344.

270. Bogdanowicz M. (2012). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w reformującej się szkole. W: Pietras I. (red.) Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin (engram), s. 42 – 70.

271. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat Bateria – GIM. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

272. Bogdanowicz M., Kalka D., Karpińska E., Sajewicz-Radtke U., Radtke B. M. (2012). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 13 - 15 lat Bateria – GIM S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

273. Bogdanowicz M., Kalka D., Radtke B. M. (2012). Skala Ryzyka Dysleksji SDR - 6 dla dzieci wstępujących do szkoły. Gdańsk: Wyd. Harmonia. Wersja komputerowa.

274. Pąchalska M.,Kropotov I.D.,Mańko G.,Lipowska M., Rasmus A.,Łukaszewska B.,Bogdanowicz M.,Mirski A.(2012). Evaluation of a neurotherapy program for a child with ADHD with Benign Partial Epilepsy with Rolandic Spites (BPERS) using event-related potentials. „Medical Science Monitor”18 (11):CS94-104.

275. Bogdanowicz M., Gedutiene R. (2012). Development of an assessment battery for reading and writing difficulties in the second grade: should measures of handedness be included? Acta Neuropsychologica. Vol. 10, nr 2, s.193 – 203.

276. Bogdanowicz M., Łockiewicz M., Bogdanowicz K. M., Karasiewicz K., Pąchalska M. (2012). Memory impairments in adults with dyslexia. Acta Neuropsychologica. Vol. 10, nr 2, s. 215 – 229.

277. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2012). Problem ryzyka dysleksji. „Bliżej Przedszkola” Nr 12,135, grudzień 2012, s. 6-7.


2013

278. Łockiewicz, M., Bogdanowicz, K. M. i Bogdanowicz, M. (2013). Psychological Resources of Adults With Developmental Dyslexia. Journal of Learning Disabilities, doi: 10.1177/0022219413478663

279. Bogdanowicz, K. M., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, M. i Pąchalska, M. (2013). Characteristics of cognitive deficits and writing skills of Polish adults with developmental dyslexia. International Journal of Psychophysiology, doi: 10.1016/j.ijpsycho.2013.03.005

280. Bogdanowicz M. (2013). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a integracja percepcyjno-motoryczna. „Integracja sensoryczna” Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Nr 3, wrzesień 2013, s. 13 – 20. ISSN 1899-1572

281. Łockiewicz M., Karasiewicz K., Bogdanowicz M., Bogdanowicz K.M. (2013). Modele zasobów psychologicznych osób dorosłych z dysleksją i bez tego zaburzenia. Psychologia Rozwojowa. Tom 18, nr 2, s. 65-78, doi: 10.4467/20843879PR.13.011.1184

282. Bogdanowicz M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M. (2013). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – wersja skrócona. Bateria-10/12S. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

283. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2013). Symptomy ryzyka dysleksji. „Bliżej Przedszkola” Nr 1, 136, styczeń 2013, s. 14-15.

284. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2013). Zdążyć przed… dysleksją: propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę. „Bliżej Przedszkola” Nr 3, 138, marzec 2013, s. 24-27.

285. Bogdanowicz M. (2013). Model wczesnej diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (15) 2013, s. 10-13.

286. Bogdanowicz M., Wojnarowska A. (2013). Zdążyć przed dysleksją. Propozycje ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. „Bliżej Przedszkola” Nr 4, 139, kwiecień 2013, s. 32-35.


2014

287. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A., Rożyńska, M. (2014, wyd.III). Uczeń z dysleksją w domu. Gdynia: OPERON.

288. Bogdanowicz, M. (2014). Children in Risk of Dyslexia: Early Identification by Scale of the Risk of Dyslexia. In: Sidoti E. (red) Dentro la dislessia. Parma: Edizioni Junior, 177-184.

289. Bogdanowicz, M., Ratajek, A. (2014). Lekcja dysleksji. „Nowe Horyzonty Edukacji” Nr 3(10)/2014, s. 9-15.

290. Bogdanowicz, K.M., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, M. (2014). Style i strategie uczenia się studentów z dysleksją rozwojową – przegląd literatury przedmiotu. W: M. Ziemnicka (2014) Dysleksja wśród dorosłych. Wyzwania dla pracodawcy i nauczyciela. Kraków: EduBridge Centrum Kreatywnego Uczenia, s. 19-28.


2015

291. Mielnik, A., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, M. (2015). Semantic and phonological verbal fluency in students with dyslexia. Acta Neuropsychologica, 2015; 13(3): 253-266. doi: 10.5604/17307503.1179545.

292. Bogdanowicz, M. (2015). Solidarność z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się. Psychologia Wychowawcza, 7, 2015, Tom XLIX (LXIII): 220-237. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

293. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D. (2015). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Rewizja 2015. Bateria–5/6R. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

294. Bogdanowicz, M., Kalka, D., Karpińska, E., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M. (2015). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7 - 9 lat. Bateria–7/9 [B–7/9]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


2016

295. Bogdanowicz, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. M., Kalka, D., Karpińska, E., Bogdanowicz, K. M., Łockiewicz, M. (2016). BATERIA-16 plus. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

296. Wieczorek, D., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, M. (2016). Związek wybranych aspektów przetwarzania fonologicznego z poziomem dekodowania u polskich licealistów z dysleksją. Psychologia Rozwojowa, 21(4), doi:  10.4467/20843879PR.16.022.5999

297. Bogdanowicz, M. (2016). Od znajomości liter do umiejętności czytania. Wychowanie w Przedszkolu, Nr 5/2016 (17), s. 22-24. ISSN 0137-8082.2017


298. Bogdanowicz, M. (2017). Zaburzenia komunikacji pisemnej – autorska propozycja modelu patomechanizmu dysleksji. W: A. Domagała, U. Mirecka, Zaburzenia komunikacji pisemnej (44-86). Gd