Strona główna          O mnie         Publikacje         Moi doktorzy         Kontakt


Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz


40 lat Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, profilaktyce, edukacji, diagnozie i terapii dziecka.


Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Autorka rozpoczęła pracę nad MDS w latach 1967/8. Inspiracją stała się ustna informacja prof. Hanny Jaklewicz o zajęciach z dziećmi, jakie widziała w jednym z ośrodków neuropsychiatrii dziecięcej w Paryżu, prowadzonych według francuskiej metody Bon Départ autorstwa T. Bugnet Van der Voort. Metoda została ukształtowana w ciągu 10 lat prowadzenia całorocznych zajęć z dziećmi w oparciu o wspomnianą inspirację oraz założenia teoretyczne i praktykę pedagogiki przedszkolnej, specjalnej i nauczania początkowego, w oparciu na koncepcjach autorów takich jak: J. A Komeński, O. Decroly, M. Montessori, J. Ayres, E.Jaques -Dalcroze. Całość doświadczeń stworzyła podstawy do opublikowania  w 1985 roku pierwszego podręcznika. Pierwszy program zajęć dla  dzieci w wieku przedszkolnym i niepełnosprawnych intelektualnie autorka opublikowała wraz z Danutą Szlagowską (autorką piosenek) w roku 1996. Metoda Dobrego Startu nieustannie się rozwija dzięki pracy z dziećmi o określonych potrzebach rozwojowych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przy współpracy Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej, także Małgorzaty Szewczyk, powstały nowe programy, które uwzględniają te zróżnicowane potrzeby, powstają także pomysły kolejnych.


Założenia Metody Dobrego Startu


Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy: 


Zastosowanie Metody Dobrego Startu


MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 


W okresie 40 lat rozwoju Metody Dobrego Startu powstały trzy jej warianty:


I. Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki


Służą one do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji. Są przeznaczone dla:


- dzieci najmłodszych (od 2 roku życia), rozwijających się prawidłowo,


- dzieci starszych, których rozwój przebiega z opóźnieniem lub nieharmonijnie.


II. Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki


Służą do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji. Są przeznaczone dla:


- starszych przedszkolaków przygotowujących się do nauki czytania i pisania,


- dzieci z ryzykiem dysleksji lub mało sprawnych ruchowo (z dyspraksją),


- starszych dzieci, których rozwój jest opóźniony.


III. Litery, znaki matematyczne i piosenki lub wierszyki


Służą do uczenia liter, znaków matematycznych oraz do terapii w przypadku niepowodzeń szkolnych. Przeznaczone są dla:


- uczniów klasy pierwszej,


- uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania (w tym uczniów z ryzykiem dysleksji),


- uczniów starszych z dysleksją rozwojową.


Do każdego wariantu MDS stworzono programy do pracy z dziećmi (osobne publikacje). Ich współautorkami są Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka. W przygotowaniu są kolejne programy, między innymi „Metoda Dobrego Startu. Od bazgrania do rysowania” (Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka).


IV. Metoda Dobrego Startu a języki obceGood Start Method (GSM)

Bogdanowicz, M., Bogdanowicz, K.M., Łockiewicz, M. (2015). „The Good Start Method for English. Metoda Dobrego Startu® we wspomaganiu rozwoju i uczeniu się dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego”. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.


Program GSM oferuje nową metodę nauczania języka angielskiego przeznaczoną dla dzieci w wieku  5. - 6. lat, a więc objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę języka obcego. Ponadto zapewnia wspomaganie rozwoju psychicznego (poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego, co podnosi gotowość uczenia się, a tym samym zwiększa jego skuteczność.

Metoda, poprzez ćwiczenie uwagi i pamięci słuchowej werbalnej, rozwijanie świadomości fonologicznej oraz rysowanie – pisanie wzorów literopodobnych, przygotowuje również do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Ćwiczenia polisensoryczne sprawiają, że ruchy dziecka stają się precyzyjne, lepiej skoordynowane, kontrolowane i właściwie ukierunkowane w przestrzeni. Prowadzi to do automatyzacji czynności ruchowych, niezbędnych podczas pisania.

Program może być stosowany do nauki języka angielskiego również dzieci z dysleksją i dysortografią, które ze względu na zaburzenia rozwoju funkcji językowych mają nie tylko trudności z opanowaniem języka ojczystego lecz w jeszcze większym stopniu z nauką języka obcego. Dzieci z inteligencją poniżej normy mogą także skorzystać z tego programu, lecz powinien być on dostosowany do możliwości konkretnych uczniów. Program ten można włączyć do zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych dzieci z trudnościami w uczeniu się języka angielskiego, bez względu na  przyczyny tych trudności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby program GSM, po modyfikacji, był wykorzystywany do pracy z 7-latkami.

Publikacja ma charakter przewodnika dla nauczyciela. Obejmuje podręcznik, dołączoną do niego teczkę z materiałami (26 wzorów i 26 ilustracji) oraz dwie płyty z nagraniami 13 piosenek w języku angielskim, w wersji szybszej i wolniejszej. Są to należące do kanonu anglojęzycznej literatury dziecięcej tzw nursery rhymes. Podręcznik zawiera wstęp teoretyczny, 26 scenariuszy zajęć w języku angielskim i schemat, który nauczyciel może wykorzystać do tworzenia nowych scenariuszy.

Każda piosenka łączy się z dwoma wzorami i dwoma scenariuszami, ponieważ zaplanowano dwa cotygodniowe zajęcia z tą samą piosenką, aby dzieci zdołały ją zapamiętać. Piosenki są atrakcyjne dla dzieci, ponieważ są pełne humoru i poruszają tematy związane z ich zainteresowaniami.


„Proponowana pozycja nie jest typowym podręcznikiem do nauki języka obcego, stanowi materiał do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwija język w sposób holistyczny i komunikatywny na bazie tekstów należących do tradycyjnej twórczości dla dzieci. Zapewnia dobry start uczniów w języku obcym zintegrowany z rozwojem wrażliwości muzycznej, twórczości plastycznej i sprawności ruchowej.”

Z recenzji dr Małgorzaty Szulc-Kurpaskiej


“As a language teacher with many years’ experience, The Good Start Method for English both surprised and impressed me. Warm, friendly, fun and effective, this is what teaching children is all about. It is a well-known fact that music, movement and multisensory approach facilitates learning and The Good Start Method for English takes advantage of this. It is clear to me that the children who will be taught with use of this method will be completely engaged in the lesson. It is a great tool for helping children come out of their shells and thus gives them a head start. I’m looking forward to using this method in the future!”

Michael Woods, “Accent – Centrum Językowe” in TczewAdaptacja czeska:

Bogdanowicz, M., Swierkoszová, J. (1998). Metoda Dobrého Startu. Ostrawa: KASIMO. Struktura zajęć Metody Dobrego Startu


Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu mają stałą strukturę. Wyróżnia się:


- zajęcia wprowadzające,


- zajęcia właściwe (ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe),


- zajęcia końcowe.


Dokładny opis przebiegu zajęć znajduje się w publikacjach dotyczących MDS.


 Skuteczność Metody Dobrego Startu


Efektywność metody potwierdziły badania (Bogdanowicz 1985, 1999). Oceny postępów rozwoju dziecka i jego umiejętności można dokonać za pomocą Skali Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu (Bogdanowicz 2006) oraz Skali Ryzyka Dysleksji (Bogdanowicz 2002).


 Kursy

1. Metoda Dobrego Startu

Kursy doskonalące przygotowujące do pracy Metodą Dobrego Startu organizowane są przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Program kursu to: część teoretyczna, praktyczna i superwizyjna. Osoby, które przygotują na zakończenie pracę dyplomową, otrzymują dyplom kursu doskonalącego (100 godzin). Udział w kursie kształci kompetencje. Uprawnienia do prowadzenia szkoleń posiadają tylko współautorzy programów: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, Małgorzata Szewczyk, dr Marta Łockiewicz, dr Katarzyna Maria Bogdanowicz  (www.ptd.edu.pl)

2. The Good Start Method for English

Kursy przygotowujące do prowadzenia zajęć według programu The Good Start Method for English dla nauczycieli przedszkoli i klas I oraz dla nauczycieli języka angielskiego rozpoczną się na przełomie 2015 i 2016 r. Są to 2-dniowe kursy obejmujące 16 godzin lekcyjnych, organizowane m.in. za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PTD i udzielane są podczas dyżurów telefonicznych (tel. 58 341 06 97). Warto także śledzić aktualności na stronach internetowych autorek: www.martabogdanowicz.pl, www.bogdanowicz.edu.pl.


Zapisy i szersze informacje na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji (w zakładce KURSY I SZKOLENIA)
 Filmy


1. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2006) Metoda Dobrego Startu. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

2.
Bogdanowicz, M., Łockiewicz, M., Bogdanowicz, K.M. (2015). „The Good Start Method for English. Teaching
    English to Young Learners and Supporting Development”. Wyd.: Marta Bogdanowicz. Szkolenia Publikacje
    Konsultacje. (35’)Pełny spis publikacji Metody Dobrego Startu

 

Podręczniki


1. Bogdanowicz M. (1985, wyd. I) Metoda Dobrego Startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat. Warszawa: WSiP.

2. Bogdanowicz M. (1999, wyd. I) Metoda Dobrego Startu. Warszawa: WSiP.


3. Bogdanowicz M. (2014). Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej
    Gdańsk: Harmonia Universalis.LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA


Bogdanowicz M. (1997) Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.    

Bogdanowicz M. (2003) Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki . Gdańsk: Harmonia

Bogdanowicz M. (2004) W co się bawić z dziećmi?  Gdańsk: Harmonia.

Bogdanowicz M.(2011) Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Wyd. Harmonia


 

Wybrane podręczniki i pomoce do Metody Dobrego Startu
  


Broszura do  realizacji grantu: ALTERNATYWNE FORMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ "Dobry start przedszkolaka" (2007) realizowanego przez Oddział PTD w Świdnicy .


Podręczniki i pomoce wydane przez Wydawnictwo HARMONIA:


 


  


  


  

Warunki uzyskania certyfikatu PTD dla przedszkoli „Tu bawimy się i uczymy Metodą     Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”

Wykonanie i serwery: Piotr Badowski