Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mail: ptd@ptd.edu.pl Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


 Poradnia PTD - nowa oferta

 

PORADNIA PTD:       

NOWE DIAGNOZY!


Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka 5-, 6- letniego


Badanie określa rozwój dziecka w wieku od 5 do 7 lat we wszystkich sferach, które warunkują osiąganie sukcesów szkolnych. Są to:  funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki dużej, sprawność motoryki małej (w tym określenie lateralizacji), rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny. Wczesne określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dziecka daje szansę na wyrównanie zauważonych deficytów percepcyjno-motorycznych oraz braków w wiedzy i umiejętnościach edukacyjnych, a równocześnie wzmacniania indywidualnych uzdolnień i obszarów prawidłowo rozwiniętych. Zalecenie w opinii konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole nakłada na placówkę obowiązek zorganizowania dla dziecka dodatkowych zajęć dostosowanych do jego potrzeb (korekcyjno-kompensacyjnych/terapii pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania), a także indywidualnego podejścia podczas pracy na zajęciach i lekcjach.

Wyniki diagnozy pomogą Rodzicom w podjęciu decyzji na temat wieku w jakim ich dziecko ma rozpocząć naukę w klasie I.  

Diagnoza przeprowadzana jest w miłej i przyjaznej dziecku atmosferze, w formie gier i zabaw. Po badaniu następuje wnikliwe omówienie wyników z Rodzicami, przedstawienie kierunków pracy z dzieckiem w domu, propozycji ćwiczeń, zabaw i gier usprawniających zakłócone funkcje oraz przekazanie materiałów w formie pisemnej.

Po badaniu wydawana jest opinia, honorowana w przedszkolu/szkole.


Diagnoza rozwoju umiejętności matematycznych (oddział „0”, klasy I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej)


„Matematyka to królowa nauk”, ale często sprawia wiele trudności uczniom w jej opanowaniu. Niekiedy taka sytuacja spowodowana jest stosowaniem nieodpowiednich sposobów pracy, które nie uwzględniają indywidualnego tempa rozwoju umiejętności matematycznych. Należy od najmłodszych lat kształtować liczenie, myślenie logiczno-matematyczne. Ważne jest, aby posiadać wiedzę na temat ewentualnych opóźnień w ich rozwoju lub pojawiających się  trudności arytmetycznych. W takiej sytuacji można szybko nadrobić braki w wiedzy i umiejętnościach, usprawnić słabiej rozwijające się obszary funkcji poznawczych i kompetencji matematycznych zapobiegając nawarstwianiu się zaległości w opanowaniu materiału programowego z matematyki i pojawieniu się niepowodzeń szkolnych. Czasem trudności w nauce matematyki występują u uczniów z dysleksją. Szacuje się, że specyficzne trudności w nauce matematyki – dyskalkulia (tzw. „czysta” jej postać) występuje niezwykle rzadko u około 1 uczniów. Można ją stwierdzić dopiero na poziomie  gimnazjum jeśli trudności występowały od początku nauki szkolnej, co potwierdzają  diagnozy wcześniejsze.

Oferujemy diagnozę  gotowości do nauki matematyki u dzieci przedszkolnych wstępujących do szkoły oraz funkcjonalną diagnozę rozwoju umiejętności arytmetycznych uczniów klas I-III i  IV-VI, a także niezależną ocenę opanowania bieżącego materiału z matematyki. Badanie pozwoli określić poziom rozwoju kompetencji matematycznych oraz ujawnić przyczynę  trudności w nauce przedmiotów ścisłych. Ujęte w opinii wnioski, zalecenia do pracy z dzieckiem dla nauczycieli i rodziców pomogą w zastosowaniu zasady indywidualizacji w procesie edukacyjnym. Dają również prawo uczniowi do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub terapii pedagogicznej z matematyki.

W przypadku dzieci przejawiających trudności w uczeniu się matematyki diagnoza jest niezbędna w zaplanowaniu odpowiednich oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.

Po badaniu wydawana jest opinia, honorowana w przedszkolu/szkole.


Diagnoza zainteresowań zawodowych, w tym uczniów z obniżonymi możliwościami intelektualnymi (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)


Ocena zainteresowań zawodowych pomoże młodemu człowiekowi i jego rodzicom dokonać  właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnej z indywidualnymi  predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi ucznia. Ta ważna decyzja warunkuje  zadowolenie z wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu i osiąganie sukcesów w pracy.

Po badaniu wydawana jest pisemna informacja na temat jego wyników.


Diagnoza uzdolnień dzieci i młodzieży (klasy I-III oraz IV-VI)


Badanie ocenia kierunkowe zdolności dziecka, identyfikuje jego potencjał. Wczesne rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień ucznia jest niezwykle ważna w procesie edukacyjnym ze względu na możliwość ich rozwijania od najmłodszych lat. Stanowi cenną wskazówkę dla rodziców i nauczycieli odnośnie  metod i form pracy,  kwalifikacji na odpowiednie zajęcia dodatkowe.

Po badaniu wydawana jest pisemna informacja na temat jego wyników.


Diagnoza logopedyczna


Opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja, wady wymowy, ubogi zasób słownictwa rzutuje na całokształt funkcjonowania dziecka. Może negatywnie wpływać na jego rozwój poznawczy, a potem na opanowanie wiedzy i umiejętności szkolnych. Wczesna, specjalistyczna diagnoza jest niezbędna do  opracowania odpowiedniego postępowania terapeutycznego i doboru treści w terapii logopedycznej.

Po badaniu wydawana jest pisemna informacja na temat jego wyników.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Poradni.



POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Wykonanie i serwery: Pitrock Freelance Graphic Design Studio | Piotr Badowski