Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQ


Pytanie

W Poradni diagnozujemy dzieci i młodzież między innymi w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów słabowidzących i niewidomych. Wydając opinię, w której stanowisko w sprawie wskazuje na występowanie specyficznych trudności w nauce, w zaleceniach postdiagnostycznych zwracamy uwagę na konieczność dostosowania warunków egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych do stwierdzonych trudności, według wytycznych OKE i CKE. Dotyczy to także „zastosowania szczególnych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się”. Z naszego doświadczenia oraz wyników badań wiemy, że problemy w poprawnym pisaniu występują u uczniów z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych bez dysfunkcji sensorycznych.

Trudności w pisaniu pod względem poprawności ortograficznej występują także u uczniów słabowidzących i niewidomych, którzy posługują się pismem punktowym Braille`a. Jednak problemów w poprawnym pisaniu nie uwzględnia się w dostosowaniu warunków przeprowadzania egzaminów dla tej grupy uczniów. Do tej pory, biorąc pod uwagę, że w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się, wyklucza się poważne wady narządów zmysłów, wykluczano występowanie dysleksji

rozwojowej u dzieci i młodzieży z istotnymi wadami wzroku. Aktualnie zdarza się, że zgłaszają się do PPP rodzice dzieci słabowidzących i niewidomych wnioskując o przeprowadzenie diagnozy dzieci ze schorzeniem narządu wzroku w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (szczególnie dotyczy to trudności w poprawnym pisaniu). Rozważając oczekiwania rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku prosimy o wyrażenie stanowiska w tej sprawie i odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość diagnozy w kierunku specyficznych trudności w nauce u uczniów słabowidzących i niewidomych (w normie intelektualnej). Jeżeli tak, to jakimi kryteriami należy się kierować przeprowadzając diagnozę.Odpowiedź eksperta

Pragnę odnieść się do problemów jakie pojawiają się podczas diagnozowania dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych, którzy  mają trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz  możliwości zdiagnozowania u nich  specyficznych trudności w uczeniu się jak dysleksja i dysortografia i dysgrafia.  Problem ten jest poważny, bo wydając opinię o występowaniu specyficznych trudności w nauce, w zaleceniach postdiagnostycznych zwraca się uwagę na konieczność dostosowania warunków egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych do stwierdzonych trudności zgodnie z wytycznymi OKE i CKE. Dotyczy to zaleceń z zakresu organizacji samego egzaminu oraz „zastosowania szczególnych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka regionalnego oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się”.

Problem dotyczy zatem współwystępowania zaburzeń i konieczności dokonywania diagnozy różnicowej.

W klasyfikacjach medycznych ICD-10 oraz DSM-5  jest mowa o formułowaniu diagnozy „dysleksja”, gdy obserwowanych zaburzeń czytania i pisania nie można wyjaśnić wyłącznie wadą wzroku. A więc jeśli trudności w uczeniu się  są spowodowane wyłącznie wadą wzroku, to trudności w czytaniu i pisaniu interpretujemy tylko jako przejaw  deficytu systemu wzrokowego. Takich przypadkach nie diagnozujemy dysleksji.

Jeżeli zaś uczeń słabowidzący podczas badania w kierunku ustalenia przyczyn jego trudności w czytaniu i pisaniu wykazuje symptomy nieprawidłowego rozwoju funkcji słuchowo-językowych (np. w określonych zadaniach znajdujących się w bateriach PTPiP) to jest to podstawa, aby oprócz wady wzroku  zdiagnozować także dysleksję i dysortografię.  Dysgrafię można rozpoznać gdy sprawność motoryki rąk badanego dziecka jest poniżej norm rozwojowych, wiekowych np. posługując się obserwacja sprawności motorycznej podczas wykonywania czynności codziennych.

Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz


PARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl